O autorze

Pawe? Le?niak (ur. 22 lutego 1989)- polski pisarz fantasy. Urodzi? si? w
Nowym S?czu, gdzie mieszka i pracuje. Zawodowy sportowiec, pi?karz Sandecji
Nowy S?cz z któr? w 2009 roku awansowa? do pierwszej ligi, jak i dwa lata
pó?niej zdoby? z tym klubem czwarte miejsce w pierwszej lidze.

Sw? przygod? z pisaniem rozpocz?? w 2004 roku, gdzie pisa? krótkie
powiadania fantasy. Powiadania te przerysowywa? na papier w formie komiksu.
Prac? nad pierwsz? ksi??k? rozpocz?? w zimie w 2008 roku na obozie
dochodzeniowym z dru?yn?. Prac? nad lektur? zaj??y mu dwa lata.
Swój debiu literacki zaliczy? 24 wrze?nia 2012 roku ksi??k? „RÓWNOWAGA”,
któr? wydano przez wydawnictwo Zysk i s-ka z Poznania.

Trzeci? pasj? Paw?a jest rysunek i malarstwo. Sam tworzy i szkicuje portrety
swych bliskich i znajomych, a w wolnym czasie po?wi?ca si? rysunkom fantasy.
Pawe? postawi? ju? pierwsze kroki w malarstwie i ma nadziej?, ?e kiedy?
uda mu si? pokaza? je ?wiatu.

Zaledwie kilka miesi?cy po debiucie literackim, Pawe? zosta? nominowany
do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca S?deczyzny 2012.
Dnia 15 marca 2013 na gali wielkiego fina?u otrzyma? wyró?nienie z kategorii
Zaskoczenie Roku - Literacki Debiut. Nagrod? w formie statuetki jak i listu
gratulacyjnego napisanego przez Pani? Mart? Mordarsk?, Radn? Województwa
Ma?opolskiego, wr?cza? Jerzy Wituszy?ski, Przewodnicz?cy Rady Miasta Nowego S?cza.

W tej chwili Pawe? pracuje nad kontynuacj? swej debiutanckiej powie?ci,
drug? cz??? przygód Desmonda Pearce'a b?dziemy mogli przeczyta? ju? we wrze?niu
tego roku. M?ody pisarz zapowiedzia? trzy cz??ci tej tym roku ksi??ka "RÓWNOWAGA"
zostanie przet?umaczona na j?zyki: s?owacki i angielski (USA).